• 1

Wykaz publikacji

 

107. " S.Kozłowska, M.Chęciek (2019). O technikach poznawczo-behawioralnych w zmniejszaniu stanów logofobii - studium przypadku. (Red.nacz. J. Panasiuk). Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Tow. Logopedycznego, nr 33 s.129-144"

106. Chęciek M., Bażański E. (2020), Ćwiczenia pomocne w opanowaniu technik płynnego mówienia. Forum Logopedy, 36, s. 28-31.

105. Chęciek M., Bażański E. (2020), Zmodyfikowany Program Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się (ZPPTJ) jako model kompleksowego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego. Forum Logopedy, 36, s. 9-16.

104. Chęciek M., Bażański E. (2020), Objawy niepłynności mówienia u osób dorosłych oraz propozycje terapeutyczne z użyciem strategii „mówienia bardziej płynnego” – studia przypadków. W: K.Węsierska, M. Witkowski (red.), Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, t.2, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 189-204.

103. Chęciek M., Kamińska D. (2019), Mówienie Bardziej Płynne – jako metoda kształtowania płynności mowy. Forum Logopedy, 31, 17-23.

102. Chęciek M., Kozłowska-Stoch S. (2018), Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w leczeniu stanów logofobii – studium przypadku. W: O. Przybyla (red.), Logopedia Silesiana, t.7, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 139-153.

101. Chęciek M. (2018), Wspomnienie o Antonim Bochniarzu (1947-2017). Forum Logopedyczne, 26, 207-209.

100. Gajda E., Chęciek M. (2018), Indywidualny program terapii logopedycznej dla pacjenta z całkowitym bezzębiem. Projekcja protezy zębowej – wpływ na jakość wymowy. Forum Logopedyczne, 26, 135-144.

99. Chęciek, M. (2017), O wpływie otoczenia na kształtowanie się płynnej mowy dziecka także w kontekście dwujęzyczności. Z badań własnych. W: J. Góral-Półrola, G. Jastrzębowska (red.). Mowa i Komunikacja. Od teorii do praktyki. Wyd. Staropolska Szkoła Wyższa, Kielce, s. 139-160

98. Chęciek, M., Bijak, (2015). Fragmentaryczne wynika badań nad motywacją do terapii jąkania uczniów szkoły średniej. W: Przybyla O. (red.), "Logopedia Silesiana" t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 158-169.

97. Chęciek, M. (2015). Some aspects of speech units in stuttering in the light of own researches. W: Przybyla O. (red.), "Logopedia Silesiana" t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 33-45.

96. Chęciek, M., Bijak, E., Kamińska, D. (2014). Jąkanie – skuteczne techniki płynnego mówienia (TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się). Gdańsk: Wydawnictwo „Harmonia”, T. 1 i 2.

95. Chęciek, M., Przybyla, O. (2014). Kronika splotu jubileuszu studiów logopedycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: O. Przybyla (red.). Logopedia Silesiana T.3, s. 285-292.

94. Chęciek, M. (2012). Recenzja książki: ks. Poźniak, G. (2012). Mówię świadomie i poprawnie (Pytania – odpowiedzi – ćwiczenia). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

93. Chęciek, M. (2012). Jak wspierać dziecko jąkające się w środowisku przedszkola i szkoły. W: K. Węsierska (red). Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej T.1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.213-227.

92. Chęciek, M. (2012). Recenzja książki: Jak mówić w szkole o jąkaniu. Podręcznik dla nauczycieli i logopedów (tytuł oryginału: Stuttering: Straight Talk for Teachers. A Handbook for Teachers and Speech-Language Pathologists, Wyd. 3/2010, The Stuttering Foundation of America). Redakcja naukowa: K. Węsierska. Katowice: Centrum Logopedyczne Katarzyna Węsierska, 2012.

91. Chęciek, M. (2011). Skuteczność terapii osób dorosłych z zaburzeniami płynności mówienia pod postacią jąkania. W: L. Bednarczuk, S. Koziara, H. Pawłowska-Jaroń, E. Stachurski (red.). 96 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica IV Język – kultura – edukacja. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 72-81.

90. Chęciek, M. (2010). Jąkanie – diagnoza, terapia, program. Kraków:Oficyna Wydawnicza „Impuls”, II wyd.

89. Chęciek, M. (2010). Recenzja książki: Tarkowski, Z. (2010). Kwestionariusz Zaburzeń Płynności Mówienia. Lublin: Wyd. Fundacji „Orator”.

88. Chęciek, M. (2010). Wybrane zagadnienia z etiologii, diagnozy i terapii jąkania. W: E. Męcina-Bednarek (red). Współczesne wyzwania edukacyjno-wychowawcze w zmieniającej się Europie. Kielce: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, s. 25-42.

87. Chęciek, M. (2010). Intensywna terapia jąkających się jako wyznacznik jej efektywności. W: I. Nowakowska - Kempna, D. Pluta – Wojciechowska (red.). Studia z neurologopedii. Kraków: Wyd. Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, s. 147 – 160.

86. Nowakowska-Kempna, I., Chęciek, M. (2009). Gwary śląskie w procesach globalizacji i lokalizacji. W: H. Rusek, A. Drożdż (red.). Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian. Wrocław – Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Der Ministerpraesident des Landem Nordrhein-Westfalen, s. 86 – 95.

85. Chęciek, M. (2009). Jąkanie i inne dysfluencje mowy wciąż aktualne (Problems of stuttering and other speech disfluencies still prezent). Plakat z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się. Katowice: Wyd. Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział Śląski.

84. Chęciek, M. (2009). Logopedia śląska w ujęciu historycznym. Forum Logopedyczne, 17, 5 - 12.

83. Chęciek, M. (2008). Podejście do terapii jąkania jako zaburzenia kognitywno – lingwistycznego. W: J. Porayski-Pomsta (red.). Diagnoza i terapia w logopedii. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 243 - 270.

82. Chęciek, M. (2008). Różne niepłynności mówienia (w tym jąkanie się) dzieci i młodzieży jako problem pedagogiczny. W: P. Czarnecki (red.). Człowiek w procesie wychowania. Współczesne dylematy pedagogiki. Lublin: Wyd. WSEiI, s. 91 - 106.

81. Chęciek, M. (2007). Sprawozdanie z V Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Płynności Mowy (IFA) w Dublinie. Biuletyn Logopedyczny ZG PTL, 1-2, 74 - 81.

80. Chęciek, M. (rec., 2007). Rodzinna terapia jąkania – poradnik – Halina Waszczuk. Biuletyn Logopedyczny ZG PTL, 1-2, 68-69.

79. Chęciek, M. (2007). O błędach i wadach wymowy. Forum Logopedyczne, 13, 22 - 23.

78. Chęciek, M. (2007). Jąkanie – diagnoza, terapia, program. Kraków:Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

77. Chęciek, M. (2007). Współczesne podejścia do etiologii jąkania. W: M.Młynarska, T.Smereka (red.). Afazja i autyzm – Zaburzenia mowy i myślenia. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, s. 295-306.

76. Chęciek, M. (2007). PODN w nowej siedzibie. Biuletyn Metodyczny, 1, 4-7.

75. Chęciek, M. (2006). Problemy dysfluencji mowy w aktualnych światowych badaniach (z uwzględnieniem V Kongresu Światowego Towarzystwa Zaburzeń Płynności Mowy w Dublinie). Śląskie Wiadomości Logopedyczne, 11, 37-44.

74. Chęciek, M. (2006). Wybrane zagadnienia realizacji jednostek mowy w jąkaniu się (fragmentaryczne wyniki badań) – część I. Śląskie Wiadomości Logopedyczne, 10, 25-34.

73. Chęciek, M. (2006). Jąkanie – zaburzeniem kognitywno-lingwistycznym. W: T. Rittel, J.Ożdżyński (red.). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica I. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 522-539.

72. Chęciek, M. (2005). Różne oblicza niepłynności mówienia. Logopedia, 34, 245-257.

71. Chęciek, M. (2005). Cała prawda o jąkaniu. Psychologia w Szkole, 3, 127-140.

70. Chęciek, M. (2005). Realizacja głosek polskich w wymowie osób jąkających się oraz ich terapia. W: M. Młynarska, T. Smereka (red.). Logopedia – teoria i praktyka. Wrocław: Wyd.Uniwersytetu Wrocławskiego, AW a linea, s. 470-487.

69. Chęciek, M. (2005). Realizacja jednostek mowy w jąkaniu. Podstawy kompleksowego programu diagnostyczno-terapeutycznego jąkających się (praca doktorska). Katowice: Uniwersytet Śląski.

68. Chęciek, M. (2004). Techniki przedłużonego mówienia oraz delikatnego startu mowy wciąż aktualne. Śląskie Wiadomości Logopedyczne, 7, 41-45.

67. Chęciek, M. (2004). O technice przedłużonego mówienia raz jeszcze. Biuletyn Logopedyczny ZG PTL, 1(13), 28-32.

66. Chęciek, M. (2004). Sprawozdanie z konferencji Śląskiego Oddziału PTL i ROM-E „Metis” na temat peri- i postnatalnej diagnostyki oraz terapii neurologopedycznej. Biuletyn Logopedyczny ZG PTL,1(13), 39-43,

65. Chęciek, M. (2003). Mój głos – mój skarb. Biuletyn Metodyczny (Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli), 1, 10-15.

64. Chęciek, M. (2002). Spotkanie pokoleń śląskich logopedów. Biuletyn Logopedyczny, 3, 34-35.

63. Chęciek, M., Bartkowicz, Z., Pielecki, A., Węsierska, K. (2002). Postępy terapii jąkających się dzieci i młodzieży prowadzonej w warunkach turnusowych. Logopedia, 30, 201-212.

62. Chęciek, M. (2002). Higiena i emisja głosu oraz dykcja – repetytorium. Śląskie Wiadomości Logopedyczne, 3, 24-31.

61. Chęciek, M. (2002). Przegląd metod diagnostycznych dotyczących jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia, Śląskie Wiadmości Logopedyczne, 2, 5-9.

60. Chęciek, M. (2001). Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania. Zarys Terapii (Zmodyfikowany Program Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się). Podręcznik. Lublin: Wyd. Fundacji ORATOR.

59. Chęciek, M. (2000). Zbigniew Tarkowski: Jąkanie (recenzja). Logopedia, 27, 206-208.

58. Chęciek, M. (2000). III Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Płynności Mówienia (IFA), Logopedia, 27, 213-216.

57. Pielecki, A., Chęciek, M., Bartkowicz, Z. (2001). Phonological Conditions of Role of Vowels in Therapy of Stutterers. W: Fluency Disorders: Theory, Research, Treatment and Self-Help (Proceedings of the Third World Congress of Fluency Disorders in Nyborg, Denmark, 2000. Wyd.: Nijmegen University Press (Holandia), s. 381 - 385.

56. Chęciek, M. (2000). III Światowy Kongres Zaburzeń Płynności Mówienia, Biuletyn Logopedyczny, 3, 30-32.

55. Pielecki, A., Chęciek, M., Bartkowicz, Z. (2000). Phonological Conditions of Role of Vowels in Stuttering Therapy (Abstract). Journal of Fluency Disorders. Vol. 25, 3. New York (USA), s. 205-206.

54. Chęciek, M. (2000). Korygowanie zaburzonej realizacji spółgłosek i samogłosek u jąkających się. W: H. Mierzejewska i M. Przybysz-Piwkowa (red.). Teoretyczne Podstawy Metod Usprawniania Mowy. Warszawa: Wyd. Uniwersytet Warszawski -Pomagisterskie Studium Logopedyczne, Towarzystwo Kultury Języka - Sekcja Logopedyczna, s. 65-84.

53. Chęciek, M., Pielecki A., Bartkowicz Z., Pankowska D. (1999). The Complex Short – Term Therapy. Program and Effectiveness. W: Communication and Its Disorders: A Science in Progress. Nijmegen University Press (Holandia), s. 687 – 690.

52. Chęciek, M. (1999). Rola samogłosek w terapii logopedycznej jąkających się, Logopedia, 26, 39 – 56.

51. Chęciek, M. (1998). Rozwój sygnału dwuklasowego w mowie dziecka w wieku 2 – 3 lat. W: I.Nowakowska-Kempna (red.). Logopedia jako nauka interdyscyplinarna – teoretyczna i stosowana. Katowice: Podyplomowe Studium Logopedii Uniwersytetu Śląskiego, s. 128-137.

50. Chęciek, M., Pielecki, A., Bartkowicz, Z., Pankowska, D. (1998). The Complex Short – Term Therapy of Stuttering: Program and Effectiveness. W:Program and Abstracts, 24th IALP Congress Amsterdam. Program and Abstracts Book. Nijmegen University Press, (Holandia), s.43,

49. Chęciek, M., Pielecki, A. (1998). The Group Therapy of Stuttering Children and Adolescent by Modified Psychophysiological Method, W: 27. Kongres des DBL. Kindliche Sprachstoerungen. Programm and Abstracts. Augsburg (Niemcy), s. 39,

48. Chęciek, M. (1997), (tłumaczenie). Kodeks etyczny i działalnosć zawodowa logopedów ustalone przez stowarzyszenia zrzeszone w CPLOL/LCSTL. Logopedia, 24, 129-132.

47. Chęciek, M. (1997).3 Kongres Komitetu Stałej Łącznosci Terapeutów Mowy i Języka oraz Logopedów Unii Europejskiej w Lizbonie, Logopedia, 24, 119-124.

46. Chęciek, M. (1997). Etapy terapii w „Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających Się. Logopedia, 24, 41-60.

45. Chęciek, M. (1997). Partnerschaft mit Polen mit Leben erfiillt, (Partnerstwa z Polską wcielone w życie), Forum-Logopaedie, 6, 46, wyd. DBL E. V. (Niemcy),

44. Chęciek, M., Pielecki, A. (1997). The Complex Short-Term Therapy of Stuttering: Programme and Effectiveness, Journal of Fluency Disorders, 22-2, s. 102, wyd. IFA (USA),

43. Chęciek, M., Axenti, A. (1997). Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne na Śląsku, Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego - Biuletyn, 16, 101-112.

42. Chęciek, M., Nowakowska-Kempna, I. (1996). Z historii logopedii na Śląsku. Logopedia, 23, 57-67.

41. Haupt, E. (1995). O terapii zaburzeń głosu w praktyce niemieckiej logopedii (tłum. M. Chęciek), Logopedia, 22, s. 61-65 ,

40. Chęciek, M., Pielecki, A. (1995). The Effectiveness of the Therapy for Stuttering Adolescent and Adultsby the Modified Psychophysiological Method. W: Proceedings 1st World Congress on Fluency Disorders Munich, 1994, Wyd. IFA - USA, t.2, s. 348-352 (USA).

39. Chęciek, M. (1995). The co-operation between CPLOL, DBL and PLS, Forum-Logopaedie, 1, s. 31, Wyd. DBL E. V. (Niemcy).

38. Chęciek, M. (1994).2. Kongres Europejskiej Unii Logopedów (CPLOL) w Antwerpii, Logopedia, 21, 94-98.

37. Chęciek, M. (1994). 1. Międzynarodowa Konferencja Ekspertów Terapii Jąkania w Budapeszcie, Logopedia, 21, 92 - 94.

36. Chęciek, M. (1994). 3 Oksfordzka Konferencja Dysfluencji, Logopedia, 21, 89-92.

35. Chęciek, M. (1994). Wady wymowy jako problem pedagogiczny, Biuletyn ZNP, 5, 26-27.

34. Chęciek, M. (1994). 11. National Conference of the Polish Logopedic Society, Folia Phoniatrica et Logopedica, 46-3, s. 152, Bazylea (Szwajcaria).

33. Chęciek, M. (1993). Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania, Biuletyn Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, 1, 57.

32. Chęciek, M. (1993). Psychofizjologiczna terapia jąkających się. Biuletyn Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, 1, 58-59.

31. Chęciek, M. (1993). Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania. Lublin: Polska Fundacja Zaburzeń Mowy.

30. Chęciek, M. (1993). Jąkanie. W: T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski (red.). Diagnoza i terapia zaburzeń mowy. Lublin: Wyd. UMCS, s. 125 – 140.

29. Chęciek, M. (1993). Aktualny stan badań nad jąkaniem - wybrane zagadnienia, Logopedia, 20, 41 - 48.

28. Chęciek, M. (1992). Konferencja naukowo-szkoleniowa w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich, Logopedia, 19, 72-73.

27. Chęciek, M. (1992). Tarkowski Z. : Jąkanie wczesnodziecięce (recenzja). Logopedia, 19, 61-62.

26. Chęciek, M. (1992). Modified Programme of the Psychophysiological Therapy for Stuttering Adolescent and Adults, Folia Phoniatrica, 44, s. 1-2, Bazylea (Szwajcaria).

25. Chęciek, M. (1991). Afiliacja Polskiego Towarzystwa Logopedycznego przy International Association of Logopedics and Phoniatrics, Logopedia, 18, 159 - 161.

24. Chęciek, M.. (1991). Rola pochwały i nagany w terapii logopedycznej jąkających się dzieci w ujęciu szkoły amerykańskiej, Logopedia, 18, 27-36.

23. Chęciek, M. (1990). 65 lat istnienia Międzynarodowego Towarzystwa Logopedów i Foniatrów, Chowanna, 1, 114-117.

22. Chęciek, M. (1990). 10. National Congress of the Polish Logopedic Society, Folia Phoniatrica, 2, Bazylea (Szwajcaria),

21. Chęciek, M. (1990). Aktualne światowe tendencje w podejściu do problemu jąkania, Logopedia, 17, 43-49.

20. Chęciek, M. (1989). On the fluency of Speech in the Therapy by Psychophysiological Method, Folia Phoniatrica, 3, Bazylea (Szwajcaria).

19. Chęciek, M. (1987). Zestaw głosek polskich - artykulacja i korekcja, IKN Oddz. Katowice (maszynopis).

18. Chęciek, M. (1987). Z zagadnień epidemiologii jąkania, [W:] Jąkanie. Adamczyk B., Kaczmarek L. (red.). Lublin: Wyd. UMCS – PTL, s. 28 – 31.

17. Chęciek, M. (1987). Efekty psychofizjologicznej terapii jąkających się dzieci i młodzieży, Szkoła Specjalna, 1, 19-26.

16. Chęciek, M. (1984). 1st International Aphasia Rehabilitation Congress in Cracow, Folia Phoniatrica, 6, 304, Bazylea (Szwajcaria),

15. Chęciek, M. (1984). Efekte der Psychophisiologischen der Therapiemethode der Stotternden Kindern und Jungendlichen im Alter von 7-18 Jahren. W: Proceedings - 19 Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, s. 636-641, Edynburg - Londyn (Wielka Brytania),

14. Chęciek, M. (1983). Ergebnisse der Psychophisiologischen Therapiemethode bei Stotternden Kindern und Jungendlichen im Alter 7-18 Jahren, Folia Phoniatrica, 3 - 4, 115 - 116, Bazylea (Szwajcaria).

13. Chęciek, M. (1984). Jąkanie - problem wciąż aktualny, Chowanna, 1, 38 - 47.

12. Chęciek M., 1981, Terapia dzieci z zaburzeniami mowy, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3, 135 - 140.

11. Chęciek, M. (1979). O badaniu wymowy sześciolatków w przedszkolach, Oświata i Wychowanie, 11, 23 - 25.

10. Chęciek, M. (1978). O kształceniu terapeutów mowy w Wielkiej Brytanii. Logopedia, 13, 63 - 65.

9. Chęciek, M. (1978). Poradnia na rzecz gminy, Oświata i Wychowanie, 6, s. 36 - 38.

8. Chęciek, M. (1976). Praca Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Wodzisławiu Śląskim, Biuletyn Pedagogiczny WOiW, 6, 4 – 6.

7. Chęciek, M. (1976). Jąkanie - przyczyny i zapobieganie, Oświata i Wychowanie, 16, 29- 31.

6. Chęciek, M. (1975). Higiena głosu. Oświata i Wychowanie, 16, 33 - 36.

5. Chęciek, M. (1975). Pod opieką logopedy, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2, 25-26.

4. Chęciek, M. (współautor) (1974). Materiały pomocnicze dla nauczycieli i pracowników poradni wychowawczo-zawodowych w rozpoznawaniu zaburzeń mowy oraz trudnosci w czytaniu i pisaniu, Okręgowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, Katowice,

3. Chęciek, M. (1973). Oświata dorosłych w USA, Oświata Dorosłych, 2, 114 - 117.

2. Chęciek, M. (1974). Wady wymowy, Rodzina i Szkoła, 7-8, 29.

1. Chęciek, M. (1972). Losy dzieci i młodzieży korzystających z porad Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Wodzisławiu Śląskim, Chowanna, 3, s. 372 - 379.

 

103. Chęciek M., Kamińska D. (2019), Mówienie Bardziej Płynne – jako metoda kształtowania płynności mowy. Forum Logopedy, 31, 17-23.

Najnowsze informacje

Napisali do nas

  • 1
  • Piszę ten list z radością, ponieważ jeszcze pół roku temu byłem kompletnie bezradny wobec samego siebie. Teraz ten okres jest za mną. Read more
    Marcin z Rzeszowa 28 października 2014 (dwa m-ce po zakończeniu turnusu terapeutycznego w Wiśle)
  • [...] I na sam koniec, jeszcze raz WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH, zmieniliście moje życie. Jestem nową, lepszą osobą. Read more
    Weronika uczestnik turnusu w sierpniu 2015
  • Zrozumieliśmy, że trzeba jedynie skupić się na dziecku, starać się je zrozumieć i pomóc.No i najważniejsze – spektakularne efekty terapii !!! Read more
    List rodziców z grupy 2, po turnusie terapeutycznym Wisła 2014
logo nowe1

Zmodyfikowana Psychofizjologiczna Terapia Jąkania

ul. Kubsza 31, I piętro
44-300 Wodzisław Śląski
Polska

Skontaktuj się

Komórka: +48 605 855 058
Stacjonarny: +48 32 415 22 23
E-mail: mcheciek@op.pl

Rejestracja wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową

Poniedziałek - Czwartek:
17:30 - 19:30